Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 230928006/DNG HAIAN EAST 9363144 XVIV7 28/09/2023 19:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
2 230928004/DNG AN SHUN 9341952 V3HF 28/09/2023 19:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
3 230928002/DNG VIMC PIONEER 9167514 3WPJ 28/09/2023 19:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
4 230928003/DNG HẢI HÀ 88 8628377 3WCL9 28/09/2023 19:33 CANG DA NANG View
5 230928001/DNG MAERSK NORESUND 9894686 3FCY9 28/09/2023 19:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
6 230927003/DNG YM INSTRUCTION 9331086 A8KS6 27/09/2023 22:22 CANG DA NANG View
7 230927002/DNG ASL PEONY 9935870 VRVG4 27/09/2023 13:55 CANG TIEN SA(D.NANG) View
8 230927001/DNG TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 27/09/2023 13:55 CANG DA NANG View
9 230926007/DNG MAERSK NACKA 9893864 D5VC8 27/09/2023 08:16 CANG TIEN SA(D.NANG) View
10 230926005/DNG NAM PHÁT 02 9630688 3WBL9 27/09/2023 08:17 CANG TIEN SA(D.NANG) View
11 230926006/DNG TRUNG HIẾU 68 9476202 XVPD7 27/09/2023 08:15 CANG DA NANG View
12 230926004/DNG REN JIAN 6 9143104 BVGH5 27/09/2023 08:16 CANG TIEN SA(D.NANG) View
13 230926003/DNG NASICO SKY 9560883 3WGF9 27/09/2023 08:16 CANG TIEN SA(D.NANG) View
14 230926002/DNG SINAR SOLO 9202792 9V7837 27/09/2023 08:16 CANG TIEN SA(D.NANG) View
15 230926001/DNG TRAWIND GLORY 9379868 3EMW 26/09/2023 13:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 230925008/DNG MIYUNHE 9228772 H3YW 25/09/2023 22:00 CANG DA NANG View
17 230925007/DNG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 25/09/2023 21:59 CANG TIEN SA(D.NANG) View
18 230925006/DNG SITC FENGHE 9943619 VRVC8 25/09/2023 21:59 CANG DA NANG View
19 230925005/DNG EVER CHARM 9869992 3EFF5 25/09/2023 11:41 CANG TIEN SA(D.NANG) View
20 230925004/DNG LONG PHU 16 9236925 XVHU3 25/09/2023 11:42 PHAO MY KHE View
Showing 1 - 20 of 121.760 results
of 6.088