Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
120361 1752135/HCM MOL HORIZON 9629158 3EVD8 06/09/2017 16:03 TAN CANG HIEP PHUOC View
120362 000152/2017/VTU ROYAL AQUA 9381366 V7PY6 06/09/2017 16:51 CANG VAN AN (V.TAU) View
120363 1753257/HPG EEMSLIFT ELLEN 9671474 PCUU 06/09/2017 16:10 CANG CHUA VE (HP) View
120364 000153/2017/VTU HYUNDAI SINGAPORE 9305685 5BZP3 06/09/2017 16:01 CANG T.CANG -CAI MEP View
120365 1753195/HPG LADY FAVIA 9237890 3ETK 06/09/2017 16:09 CANG HAI PHONG View
120366 1752018/HCM MOL HOPE 9629160 3FSB3 06/09/2017 16:03 CANG CAT LAI (HCM) View
120367 00287/2017/PM.VTU ZIM KINGSTON 9389693 9HSZ9 06/09/2017 15:57 TANCANG CAI MEP TVAI View
120368 1753280/HPG GAS COURAGE 9172131 4REV 06/09/2017 16:07 CANG HAI PHONG View
120369 2883/DNI PHUBAI PATTRA 5 9190975 HSB5602 06/09/2017 15:34 CANG GO DAU (P.THAI) View
120370 1753141/HCM VIET GAS 3WDV 06/09/2017 15:32 TOTAL GAS View
120371 00072/QNN Thành Thắng 189 XVSL 13/09/2017 13:50 CANG QUI NHON(BDINH) View
120372 1753126/HPG SUNNY LOTUS 9641156 3FYW7 06/09/2017 15:27 DINH VU NAM HAI View
120373 000151/2017/VTU Nghĩa Thành 27 NT27 06/09/2017 16:00 CANG CAT LO (BRVT) View
120374 1753244/HCM VINALINES PIONEER 3WPJ 06/09/2017 15:33 CANG TAN THUAN (HCM) View
120375 1753205/HCM Long Phu 08 3WFY9 06/09/2017 15:34 TONG KHO XANG NHA BE View
120376 00016/2017/BTN VISAL 2 XVVE 06/09/2017 15:52 CANG DAU KHI BINH THUAN View
120377 000039/CL/NAN HOA MAI 68 3WFU9 06/09/2017 14:32 CANG CUA LO (NG.AN) View
120378 170906001/DNG KUO LUNG 9148544 3FCT8 06/09/2017 14:50 CANG DA NANG View
120379 1750740/HCM STADT ROSTOCK 9320037 V2CE8 06/09/2017 14:22 CANG CAT LAI (HCM) View
120380 000149/2017/VTU ATACAMA 9718947 D5IN6 06/09/2017 14:35 C CAI MEP TCIT (VT) View
Showing 120.361 - 120.380 of 122.846 results
of 6.143