Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
123021 00026/2017/VTU GAEA 9460540 3FJE2 06/08/2017 19:41 KHU NEO VUNG TAU View
123022 1745544/HCM LONG PHU 10 3WKH9 06/08/2017 16:55 CTY MTV DAUKHI HCM View
123023 1745151/HCM MOROTAI 9132399 PNJU 06/08/2017 16:55 CANG CAT LAI (HCM) View
123024 00036/2017/PM.VTU DONGTAI BAOZE 9428401 V7ZS2 06/08/2017 16:53 CANG SP-PSA (V.TAU) View
123025 1745307/HPG HONGKONG VOYAGER 9402500 D7BC 06/08/2017 17:01 CANG DINH VU - HP View
123026 1744015/HPG IBN AL ABBAR 9194490 3FFC9 06/08/2017 17:00 DINH VU NAM HAI View
123027 00025/2017/VTU MOL PRESTIGE 9321029 9V3122 06/08/2017 19:55 C CAI MEP TCIT (VT) View
123028 000002/CL/NAN NHA BE 09 3WIJ7 06/08/2017 16:36 CANG CUA LO (NG.AN) View
123029 1745550/HPG TUẤN HƯNG 268 XVED9 06/08/2017 16:25 CANG HAI PHONG View
123030 1745496/HCM ROYAL 06 9560819 3WDY9 06/08/2017 16:19 CANG SOAI RAP (DT) View
123031 00035//2017/PM.VTU THÀNH PHÁT 03 3WRE 06/08/2017 16:15 CANG PHU MY (V.TAU) View
123032 170806001/DNG SIMA SADAF 9330939 S6HK6 06/08/2017 16:22 CANG TIEN SA(D.NANG) View
123033 1745518/HCM TAN XUAN 06 XVDB 06/08/2017 16:15 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
123034 1745024/HPG SUNNY CAMELLIA 9698393 VRNZ6 06/08/2017 16:10 TAN CANG HAI PHONG View
123035 000002/ĐT/NAN VIET TRUNG 36 3WDX9 06/08/2017 15:39 CANG CAM PHA View
123036 1745259/HCM SUN BRIGHT 9444211 3WQR 06/08/2017 15:34 CANG NHA BE (HCM) View
123037 00034/2017/PM.VTU CATAMARCA 9419230 A8QU2 06/08/2017 15:42 CANG SITV (VUNG TAU) View
123038 1745522/HPG XIN MING LONG 9196450 BRRG 06/08/2017 15:23 CANG HAI PHONG View
123039 00033/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 06/08/2017 15:41 CANG PV.GAS (V.TAU) View
123040 1745480/HPG CENTURY SHINE 9245079 H9AC 06/08/2017 15:08 CANG HAI PHONG View
Showing 123.021 - 123.040 of 123.352 results
of 6.168