Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
123061 1745243/HCM HAIAN TIME XVLV9 06/08/2017 09:38 CANG VICT View
123062 1743993/HPG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 06/08/2017 09:50 CANG DINH VU - HP View
123063 000001/CL/NAN VIETSUN INTEGRITY XVPI9 06/08/2017 08:30 CANG CUA LO (NG.AN) View
123064 1744916/HCM PHUONG NAM 45 XVRP 06/08/2017 09:17 CANG NHA BE (HCM) View
123065 00030/2017/PM.VTU MANDRAKI 8613310 SZUH 06/08/2017 09:56 CANG QT CAI MEP View
123066 1745465/HCM LONG TAN 03 3WIE9 06/08/2017 08:13 CANG Z (HO CHI MINH) View
123067 00029/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 05/08/2017 22:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
123068 00008/QNN MAGNAVIA 9122447 A8BI5 06/08/2017 09:41 CANG QUI NHON(BDINH) View
123069 1744038/HCM PACITA 5124389 CQAC 05/08/2017 18:18 CANG CAT LAI (HCM) View
123070 1745210/HPG IAL 001 9140061 VRHW6 05/08/2017 17:49 TAN CANG HAI PHONG View
123071 00028/2017/PM.VTU BINH MINH 136 8649852 05/08/2017 17:48 CANG INTERFLOUR (VT) View
123072 00027/2017/PM.VTU AQUAMARINE GAS 3WKN 05/08/2017 17:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
123073 1745420/HPG CAPE SYROS 9676204 5BGG4 05/08/2017 17:38 TAN CANG HAI PHONG View
123074 1745419/HPG DAI DUONG 16 3WWR 05/08/2017 17:28 CANG HAI PHONG View
123075 00023/2017/2017 WINDSOR ADVENTURE 9339959 3EPT5 05/08/2017 17:33 KHU NEO VUNG TAU View
123076 00021/2017/VTU VINABUNKER 02 BV0992 05/08/2017 17:22 CANG CAT LO (BRVT) View
123077 1745298/HPG XIU HONG 8773237 BPEE 06/08/2017 10:45 TAN CANG 128 View
123078 1745372/HCM OCEAN GOLD 9336751 VRJO8 05/08/2017 18:17 CANG TAN THUAN (HCM) View
123079 1745415/HPG VINAFCO 26 3WMC9 05/08/2017 17:14 TAN CANG 128 View
123080 1745392/HPG YUKO MARU 9088031 T8A2597 05/08/2017 17:11 CANG CA HA LONG View
Showing 123.061 - 123.080 of 123.352 results
of 6.168