Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
123041 1744955/HTH VAN MINH 68 3WII9 04/08/2017 15:11 CANG SON DUONG View
123042 1744650/HPG PHUC HUNG 3WOE 03/08/2017 22:12 CANG CHUA VE (HP) View
123043 17080303/DNG VAN HARMONY 9241009 H3TQ 03/08/2017 20:07 CANG DA NANG View
123044 00002QNA/QNN DONG PHONG 86 3WMJ9 03/08/2017 18:32 CANG QUI NHON(BDINH) View
123045 1744809/HPG SUCCESS WAY 8746026 E6JY2 03/08/2017 17:30 CANG HAI PHONG View
123046 00011/2017/VTU OOCL MIAMI 9477892 VRLJ4 04/08/2017 09:13 C CAI MEP TCIT (VT) View
123047 00010/2017/VTU SEA SUPRA 9656668 5BAS4 03/08/2017 16:52 CANG HA LUU PTSC(VT) View
123048 0006697/HCM WAN HAI 207 9039561 9VHX 03/08/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
123049 0006703/HCM KMTC KEELUNG 9157741 DSOF3 03/08/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
123050 6721/HCM EVER POWER 9249221 H9VE 03/08/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
123051 0006722/HCM SFL AVON 9455909 V7UX8 03/08/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
123052 0006720/HCM MARUGAWA 9291157 9WFG3 03/08/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
123053 0006696/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 03/08/2017 16:50 CANG CAT LAI (HCM) View
123054 1744862/HPG APOLLO PACIFIC 8814225 3WMN 03/08/2017 16:25 CANG HAI PHONG View
123055 0006728/HCM REINHOLD SCHULTE 9576789 9V6035 03/08/2017 16:49 TONG KHO XANG NHA BE View
123056 1744361/HCM ZAMBALES 9370563 3EJI7 03/08/2017 16:27 TAN CANG HIEP PHUOC View
123057 000117/QNI FORESTAL GAIA 9773832 7JZT 03/08/2017 16:08 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
123058 00015/2017/PM.VTU MOL BRAVO 9685322 VRNJ2 03/08/2017 16:27 C CAI MEP TCIT (VT) View
123059 1744873/HCM QUANG TRUNG 05-BLC 3WNA 03/08/2017 15:57 CANG NHA BE (HCM) View
123060 1744884/HPG SUNRISE 69 9621065 3WFS9 03/08/2017 15:56 CANG HAI PHONG View
Showing 123.041 - 123.060 of 123.214 results
of 6.161