Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
122841 1745080/HPG KHARIS HERITAGE 9402512 3EJH6 04/08/2017 17:33 CANG DINH VU - HP View
122842 1745124/HPG BICH THANH 18 3WLA9 04/08/2017 17:32 CANG HAI PHONG View
122843 00007/QNN HW HARVEST 9004712 3FOB3 04/08/2017 16:18 CANG QUI NHON(BDINH) View
122844 1745044/HCM LONG PHU 09 XVGJ 04/08/2017 16:05 TONG KHO XANG NHA BE View
122845 00015/2017/vtu SEA SWAN 9656682 5BCF4 04/08/2017 16:56 CANG HA LUU PTSC(VT) View
122846 1744398/HCM HO CHI MINH 9350159 3EPO6 04/08/2017 16:06 CANG CAT LAI (HCM) View
122847 1745086/HPG SITC KAOHSIUNG 9404510 3EKK6 04/08/2017 17:35 CANG DINH VU - HP View
122848 00018/2017/PM.VTU AVIATOR 9363754 V7NU9 04/08/2017 16:10 CANG POSCO SS VINA View
122849 1745115/HCM NEW OCEAN 08 XVHQ 04/08/2017 15:43 NM XI MANG THANGLONG View
122850 1745069/HCM FORTUNE FREIGHTER XVQH 04/08/2017 15:43 CANG TAN THUAN (HCM) View
122851 1744349/HPG ASIATIC DAWN 9322877 V7LU6 04/08/2017 17:34 GREEN PORT (HP) View
122852 1744342/HPG SARA 9322243 V2BP5 04/08/2017 17:32 GREEN PORT (HP) View
122853 1745079/HTH PHUC HUNG 01 3WHX9 04/08/2017 15:08 CANG SON DUONG View
122854 1744368/HCM KMTC LAEM CHABANG 9772230 D5MP9 04/08/2017 14:53 CANG CAT LAI (HCM) View
122855 1745109/HPG Lộc Thịnh An 27 XVNS 04/08/2017 14:40 CANG HAI PHONG View
122856 1744532/HCM KUO LIN 9796511 C6DB5 04/08/2017 14:46 CANG CAT LAI (HCM) View
122857 1744157/HPG PATHEIN STAR 9064762 A8CG2 04/08/2017 14:41 CANG HAI AN View
122858 00017/2017/PM.VTU CAT TUONG 26 3WKJ9 04/08/2017 14:06 CANG BA RIA VUNG TAU View
122859 00013/2017 LONG PHU 03 XVLP 04/08/2017 16:58 CANG XANG DAU K2 View
122860 00016/2017/PM.VTU CUU LONG GAS 3WDW 04/08/2017 11:58 CANG PV.GAS (V.TAU) View
Showing 122.841 - 122.860 of 123.055 results
of 6.153