Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
61 240702001/DNG NORDOCELOT 9673642 9HA3733 02/07/2024 06:04 CANG DA NANG View
62 240701005/DNG SITC SHENZHEN 9639646 VRKS7 01/07/2024 17:01 CANG DA NANG View
63 240701004/DNG WAN HAI 296 9871426 9V6517 01/07/2024 17:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
64 240601003/DNG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 01/07/2024 17:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
65 240701002/DNG EVER CENTER 9886990 3FQM7 01/07/2024 11:14 CANG TIEN SA(D.NANG) View
66 240701001/DNG MSC RIONA 9144134 5LBC9 01/07/2024 11:15 CANG TIEN SA(D.NANG) View
67 240630006/DNG FALCON EXPRESS 9326366 3ECE5 30/06/2024 16:42 CANG TIEN SA(D.NANG) View
68 240630009/DNG HAIAN BETA 9967055 XVMQ7 01/07/2024 07:35 CANG TIEN SA(D.NANG) View
69 240630008/DNG YM INTERACTION 9333993 A8KS7 01/07/2024 07:35 CANG DA NANG View
70 240630007/DNG VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 30/06/2024 20:52 CANG DA NANG View
71 240630005/DNG LONG PHU 16 9236925 XVHU3 30/06/2024 20:52 CANG DA NANG View
72 240630004/DNG THỊNH LONG 25 9901192 3WIL7 30/06/2024 11:00 CANG DA NANG View
73 240630003/DNG EVER CONCISE 9913822 3E3545 30/06/2024 11:00 CANG DA NANG View
74 240630002/DNG TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 30/06/2024 10:59 CANG DA NANG View
75 240630001/DNG HELGOLAND 9944766 V2HR4 30/06/2024 10:58 CANG TIEN SA(D.NANG) View
76 240629004/DNG SITC YOKOHAMA 9308041 H8YB 30/06/2024 16:26 CANG DA NANG View
77 240629003/DNG SITC HENGDE 9940227 VRVG3 30/06/2024 16:24 CANG DA NANG View
78 240629002/DNG MERATUS JIMBARAN 9213105 3E4969 30/06/2024 16:24 CANG TIEN SA(D.NANG) View
79 240629001/DNG SEIYO GODDESS 9581045 3EOI7 30/06/2024 16:23 CANG TIEN SA(D.NANG) View
80 240628006/DNG LUCKY DRAGON 9565297 3WGZ 29/06/2024 07:18 CANG DA NANG View
Showing 61 - 80 of 123.353 results
of 6.168