Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
122601 1744922/HCM PHUC KHANH 3WNE9 05/08/2017 10:53 CANG BEN NGHE (HCM) View
122602 1745254/HCM DYNAMIC OCEAN 05 3WHL9 05/08/2017 10:53 TONG KHO XANG NHA BE View
122603 1743894/HCM SITC HEBEI 9712371 VROF4 05/08/2017 10:52 CANG CAT LAI (HCM) View
122604 1744058/HCM MSC SIERRA II 9007829 A8YT3 05/08/2017 10:25 CANG CAT LAI (HCM) View
122605 1745016/HCM SITC JIANGSU 9712383 VROF5 05/08/2017 10:24 CANG CAT LAI (HCM) View
122606 1744675/HCM PONTRESINA 9334521 A8OK4 05/08/2017 10:25 CANG CAT LAI (HCM) View
122607 1745239/HCM HOÀNG MINH 36 3WZK 05/08/2017 10:25 NM XI MANG HA LONG View
122608 1744976/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 05/08/2017 10:08 C.CANG DK HAI LINH View
122609 1743734/HCM MCC SHANGHAI 9634684 V2GK4 05/08/2017 10:02 CANG CAT LAI (HCM) View
122610 00022/2017/PM.VTU BIENDONG TRADER 3WNH 05/08/2017 08:10 C CAI MEP TCIT (VT) View
122611 1745020/HPG SUNNY LAVENDER 9748411 3FHO8 05/08/2017 10:07 CANG DINH VU - HP View
122612 1745067/HPG NASICO NAVIGATOR XVKO 05/08/2017 10:09 CANG HAI PHONG View
122613 000004/NAN PHUC HUNG 3WOE 05/08/2017 09:25 CANG CUA LO (NG.AN) View
122614 1744828/HPG SM TOKYO 9374129 D5OD7 05/08/2017 10:08 CANG HAI AN View
122615 1744910/HCM XUAN HOA 68 3WBN 05/08/2017 08:44 CANG TAN THUAN (HCM) View
122616 00021/2017/PM.VTU HAIAN TIME XVLV9 05/08/2017 07:10 C CAI MEP TCIT (VT) View
122617 1743923/HPG HEUNG-A JANICE 9693927 V7HX8 05/08/2017 08:21 TAN CANG HAI PHONG View
122618 1744720/HCM VIETSUN FORTUNE 3WMB9 05/08/2017 08:48 CANG KHANH HOI (HCM) View
122619 00017/2017/VTU BERGPRAI 9060589 HSB3068 04/08/2017 19:58 CANG PHU MY (V.TAU) View
122620 00016/2017/VTU MICROSTEP 9125918 H3NC 04/08/2017 19:44 KHU NEO VUNG TAU View
Showing 122.601 - 122.620 of 122.846 results
of 6.143