Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 230127003/DNG CAPE ARAXOS 9696084 5BMM4 27/01/2023 14:36 CANG DA NANG View
2 230127002/DNG INTERASIA VISION 9757565 9V3220 27/01/2023 14:36 CANG TIEN SA(D.NANG) View
3 230127001/DNG MAERSK NESNA 9894650 3EMX2 27/01/2023 14:35 CANG TIEN SA(D.NANG) View
4 230126003/DNG YM HORIZON 9301263 BLIH 27/01/2023 14:35 CANG DA NANG View
5 230126002/DNG EVER OUTDO 9913884 5LFC8 27/01/2023 14:34 CANG TIEN SA(D.NANG) View
6 230126001/DNG LUCKY TIFFANY 9334997 3EER4 26/01/2023 12:59 CANG TIEN SA(D.NANG) View
7 230125003/DNG ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 25/01/2023 17:56 CANG DA NANG View
8 230125002/DNG WAN HAI 287 9871347 9V6506 25/01/2023 17:56 CANG TIEN SA(D.NANG) View
9 230125001/DNG VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 26/01/2023 12:59 CANG DA NANG View
10 230124003/DNG BIENDONG MARINER 9279214 3WKL 25/01/2023 17:55 CANG TIEN SA(D.NANG) View
11 230124002/DNG BIENDONG FREIGHTER 9336335 3WNU 25/01/2023 17:55 CANG TIEN SA(D.NANG) View
12 230124001/DNG SITC QINGDAO 9610547 VRLI4 25/01/2023 17:54 CANG DA NANG View
13 230123005/DNG SILVER SPIRIT 9437866 C6XU6 23/01/2023 22:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
14 230123004/DNG MAERSK SIHANOUKVILLE 9840714 9V6004 23/01/2023 22:36 CANG TIEN SA(D.NANG) View
15 230123003/DNG Hải Hà 558 9647966 3WJG9 23/01/2023 22:37 CANG DA NANG View
16 230123002/DNG WAN HAI 176 9733832 9V7683 23/01/2023 22:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
17 230123001/DNG SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 23/01/2023 14:57 CANG TIEN SA(D.NANG) View
18 230122002/DNG SINAR BANDA 9371098 YBHL2 23/01/2023 14:57 CANG TIEN SA(D.NANG) View
19 230122001/DNG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 23/01/2023 14:56 CANG TIEN SA(D.NANG) View
20 230121002/DNG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 21/01/2023 15:07 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 1 - 20 of 120.362 results
of 6.019