Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 230318002/DNG HOANG HA STAR 9659414 3WEI9 18/03/2023 09:03 CANG DA NANG View
22 230318001/DNG NASICO SKY 9560883 3WGF9 18/03/2023 09:03 CANG TIEN SA(D.NANG) View
23 230317007/DNG MTT SAPANGAR 9872236 9M2385 18/03/2023 05:50 CANG DA NANG View
24 230317008/DNG WHITE TOMONY 9695810 DUKA 18/03/2023 07:34 CANG TIEN SA(D.NANG) View
25 230317005/DNG SITC HAINAN 9712759 VROF7 18/03/2023 05:50 CANG DA NANG View
26 230317006/DNG DONG HUA 9 8357239 9LU2912 18/03/2023 05:49 CANG TIEN SA(D.NANG) View
27 230317004/DNG VINACOMIN 07 8685143 3WMF9 17/03/2023 14:16 CANG DA NANG View
28 230317003/DNG MAERSK NUSSFJORD 9894662 3EEM5 17/03/2023 14:14 CANG TIEN SA(D.NANG) View
29 230317001/DNG JI RUN 9037252 VRAD3 17/03/2023 14:13 CANG TIEN SA(D.NANG) View
30 230317002/DNG HẢI ANH 26 9601156 3WUE9 17/03/2023 08:36 CANG SON TRA DN View
31 230316006/DNG WAN HAI 296 9871426 9V6517 17/03/2023 08:21 CANG TIEN SA(D.NANG) View
32 230316005/DNG WAN HAI 290 9871373 9V6509 16/03/2023 20:14 CANG TIEN SA(D.NANG) View
33 230316004/DNG WAN HAI 178 9555175 5LFU8 16/03/2023 16:54 CANG TIEN SA(D.NANG) View
34 230316003/DNG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 16/03/2023 13:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
35 230316002/DNG MSC IDA II 9224946 D5WM9 16/03/2023 10:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
36 230316001/DNG MORNING VINAFCO 9146780 XVHH 16/03/2023 10:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
37 230315010/DNG HF FORTUNE 9363962 3FIE3 16/03/2023 08:17 CANG DA NANG View
38 230315009/DNG VIMC PIONEER 9167514 3WPJ 16/03/2023 08:19 CANG TIEN SA(D.NANG) View
39 230315008/DNG HOÀNG MINH 68 9608532 XVLS 16/03/2023 08:21 CANG DA NANG View
40 230315007/DNG MAERSK CHATTOGRAM 9761023 9V7929 15/03/2023 15:28 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 21 - 40 of 120.658 results
of 6.033